Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là gì?
Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế thiết thực, phù hợp với bất cứ doanh nghiệp nào trong toàn bộ chuỗi thực phẩm bao gồm những tổ chức liên quan liên kết như nhà sản xuất trang thiết bị, đóng gói nguyên vật liệu, đại lý vệ sinh, chất phụ gia và thành phần.
ISO 22000:2005 còn phù hợp với những doanh nghiệm đang tìm kiếm sự hội nhập trong hệ thống quản lý chất lượng của mình,

Những phúc lợi của ISO 22000?
Giới thiệu những quy trình được ghi nhận quốc tế tới doanh nghiệp của bạn
Đem lại niềm tin cho nhà cung cấp và cổ đông trong những việc kiểm soát mối nguy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Kiểm soát mối nguy đúng nơi xuyên suốt dây chuyền cung ứng vệ sinh an toàn thực phẩm
Đưa ra tính minh bạch xung quanh nhiệm vụ và trách nhiệm
Liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống của bạn để tổ chức giữ hiệu lực.